Faculty


International

Dr. Callum McBryde

UK


Dr. Kamal Deep

UK


Dr. Rohit Maheshwari

UKNational

Dr. Anup Kumar

Patna


Prof. Vijay Kumar

New Delhi


Dr. C. S. Yadav

New Delhi


Dr. B. D. Chatterjee

Kolkata


Dr. Rajeev Raman

Kolkata


Dr. Sahil Sanghavi

Pune


Dr. Pankaj Walecha

New Delhi


Dr. Sudeep Kumar

Patna


Dr. Arvind Gupta

Patna


Dr. Rajeev Anand

Patna


Dr. John Mukhopadhaya

Patna


Dr. Ratnakar Rao

Hyderabad


Dr. Ram Chandra Siwach

Rohtak


Dr. Kushagra Singh

Muzaffarpur


Dr. Rajkumar Natesan

Patna


Dr. Nishikant Kumar

Patna


Dr. Sushil Singh

Patna


Dr. R N Singh

Patna


Dr. Vivek Mahajan

Delhi


Dr. Ashwini Gaurav

Patna


Dr. Kumar Anupam

Gaya


Dr. Ashish Singh

Patna


Dr. Swaroop Patel

Varanasi


Dr. Vivek Verma


Dr. Vijay Shankar Singh


Dr. B. P. Singh


Dr. Ritesh Runu


Dr. B. N. Singh

Patna


Dr. Sunit Hazra

Kolkata